Kansainvälinen Rooman ja matkustajien naisten turvakoti

Käytämme sanaa International juuri siksi, että olemme ainoa naisten turvakoti, joka keskittyy
romaninaisten tilanteesta ja ongelmista ympäri maailmaa. Täällä Ruotsissa voimme tarjota suojatun majoituksen, pätevän ja koulutetun henkilökunnan kautta koulutusta miten se toimii yhteiskunnassa, terveydenhuollossa, koulussa ja lastenhoidossa sekä mitä on käytettävissä parantaa yhteiskunnassa romaninaisten elintasoa ja turvata heidän elämänsä kunniamurhat ja veripetokset. Meillä on yli 20 vuoden kokemus apua tarvitseville perheille, joissa on nähty sinun tarvitsevan mennä sisään yhteiskunnan resursseilla ja minimoida vahinko, jonka nämä traumat voivat aiheuttaa. Valitettavasti näemme sen Romaninaiset eivät saa samaa apua kuin suurin osa yhteiskunnan naisista. Romanien perinteistä tarvitaan paljon asiantuntemusta, jotta ei aiheudu enemmän ongelmia. Me olemme
hyödyllinen sekä naisille että heidän lapsilleen, samoin kuin ylläpitäjille, jotka hoitavat tapauksia siellä
esimerkiksi suojatut asunnot, jotka takaavat naisten kunnian, tai LVU: ta on ehdotettu. Me voimme
antaa neuvoja romanien näkökulmasta, kun voimme varmistaa, että vaikea tasapaino perinteet ja lait pidetään. Tärkeää muistaa, että lapset, joilta puuttuu romani
identiteetillä ja kielellä, monissa tapauksissa on suuria ongelmia romaniryhmässä ja ruotsissa yhteiskunnassa. Haluamme estää tämän kaikin tavoin. Vielä nykyäänkin luottamus viranomaisiin ja etenkin poliisiin ja
oikeuslaitos, jonka rikkomiseksi teemme kovasti töitä, joten he saavat tarvitsemansa avun ja sen heillä on oikeus. Emme toimi vain Ruotsin rajojen sisällä, vaan olemme osa kansainvälistä romaniliittoa, missä meidän
toiminnasta vastaava henkilö on parlamentin puhemies.
Olemme nähneet ja nähneet ja tiedämme, että joudumme jatkossakin auttamaan romaninaisia ja heidän perheidensä kanssa antaakseen heille arvokkaan ja turvallisen elämän ilman niin laajalle levinnyttä ja
syvälle maiden ajatukseen romaneista.
Teemme yhteistyötä erilaisissa hallitustyöskentelyryhmissä ikääntyneiden romanien tilanteen suhteen, äidinkielen koulutus, kansanterveyspolitiikka, romanien osallisuus, käännökset sairaiksi ja terveydenhuolto. Tämän taustalla ja keskustelujen kanssa asiakkaan kanssa näemme, että halu olla hyvä äiti, rakkaus lastaan kohtaan ei ole puutetta, mutta tieto siitä, miten Ruotsi säätelee ja luottaa siihen Ruotsin säännökset eivät ole toimineet. Meillä on asiantuntemusta ja pitkä kokemus tarvittavat työkalut ja tuki ongelmiin, jotka ovat olemassa ja tulevat olemaan tulevaisuudessa. Että hän siitä huolimatta
tietämättömyys asioiden järjestyksestä, voi saada yhdessä tyttärensä kanssa mahdollisuuden uskoa ja pystyä rakentaa turvallista elämää yhdessä, taustalla tukena ja apuna tarvitsemassamme. Tuemme asiakasta tässä täysin. Samalla haluamme muistuttaa teitä siitä, vastaako vähemmistölaki, johon romaniryhmä kuuluu,
syrjintää ja haavoittuvuutta, edistää kansallisten vähemmistöjen kieliä, edistää mahdollisuuksia
ylläpitää ja kehittää kulttuuriaan ja mukauttaa kulttuurejaan niitä käsittelevissä asioissa niiden ennakkoedellytykset.

Toivomme, että kaikkien yhtäläisen arvon, turvallisuuden ja yhdenvertaisen elämän tarpeen tulisi koskea kaikkia ihmisiä.

Yhteiskunta.


Rosita Grönfors
Operaatiojohtaja varten
Kansainvälinen Rooman ja matkustajien naisten turvakoti

Vi använder ordet Internationella just därför att vi är den enda kvinnojouren i världen som riktar in
oss på de romska kvinnornas situation och problematik som finns i hela världen. Här i Sverige kan vi genom skyddade boenden, kompetent och utbildad personal, utbildning i hur det fungerar i samhället, inom vård och omsorg, skola och barnomsorg, och vad som finns att få
inom samhällets ramar, höja levnadsstandarden för de romska kvinnorna, och säkra deras liv i hedersvåld och blodshämnd. Vi har mer än 20 års erfarenhet, att hjälpa behövande familjer, där man sett att man behöver gå in
med samhällets resurser, och att minimera de skador som dessa trauman kan ge. Vi ser tyvärr att de romska kvinnorna inte får samma hjälp som majoriteten av kvinnorna i samhället får. Det behövs en stor kompetens om romernas traditioner för att inte skapa mer problem. Vi är behjälpliga för både kvinnorna och deras barn, samt de handläggare som har hand om de fall där tex ett skyddat boende som säkerställer kvinnornas heder behövs, eller LVU har föreslagits. Vi kan ge råd från det romska perspektivet samtidigt som vi kan se till att den svåra balansgång mellan traditioner och lagar hålls. Viktigt är att komma ihåg är att barn som blir berövade sin romska identitet och sitt språk, får i många fall stora problem inom den romska gruppen och det svenska
samhället. Detta vill vi på alla sätt förhindra. Det finns även idag ett generellt lågt förtroende för myndigheter och särskilt för polis och rättsväsende, som vi jobbar mycket hårt för att bryta, så dom får den hjälp dom behöver och som dom har rätt till. Vi jobbar inte bara inom Sveriges gränser utan är med i International Roma Union, där vår verksamhetsansvarig är president i parlamentet. Vi har sett och ser och vet att även i framtiden, kommer vi att behöva hjälpa de romska kvinnorna och deras familjer att ge dom ett värdigt och tryggt liv, utan antiziganism som är så utbredd och går
djupt ner i ländernas tanke om romer. Vi samarbetar i olika remissgrupper inom regeringsarbetet gällande de äldres romers situation, modersmålsundervisningen, folkhälsopolicy, romsk inkludering, översättningar inom sjuk och hälsovård. Med detta i bakgrunden, och med samtal med klienten, ser vi att viljan att vara en god mor,
kärleken till sitt barn inte fattas, men kunskapen om hur det svenska regelverket och tilltron till det svenska regelverket inte fungerat. Med den kompetens och långa erfarenhet vi har kan vi ge de verktyg som behövs, och stödja i de problem som finns och kommer framöver. Att hon trots okunskap om sakens ordning, kan få en chans tillsammans med sin dotter att bli trodd och kunna
bygga upp ett tryggt liv tillsammans, med oss i bakgrunden som stöd och hjälp i det som behövs.
Vi ställer oss helt bakom klienten i detta. Vi vill samtidigt påminna om minoritetslagen, som romska gruppen ingår i, ska motverka diskriminering och utsatthet, främja de nationella minoritetsspråken, att främja möjligheter att
behålla och utveckla sin kultur, att i samråd i frågor som berör dem anpassa formerna för detta till deras förutsättningar.

Vår önskan är att allas lika värde, behov av trygghet och säkerhet, ett jämlikt liv ska gälla alla i vårt
samhälle.


Rosita Grönfors
Verksamhetsansvarig för
Internationella Rom och Resandes Kvinnojour