Hievnne le sámij venak

uppläst av Nik Märak
Lulesamiska

Hievnne le sámij venak

Akti dålen lijga guokta vieljatja gejt bahámielagis ålmmå doarredin.vuorbálattja lijga gå sluokkov gávnajga bávten gånnå suojev åtsåjga. Bahás ålmmå gudi sunnuv doarredin ájttsin sluokkov gåsi lijga tjiehkádam.

Valla hievnne lij viermev sluokko njalme badjel gådam. Bahás ålmmå ganugasstin hievnevierme åvdån ja sijá lájddijidje hålaj:

– Äbá báhtja dánna sluokkon máhte gávnnut, jus dási lulujga tjiehkádam, ij de hievneviermme uvsa åvdån lulu gávnnut.

Dajna vieljatjij hekka gádjusin.

Sámijn le dan diehti mälggat ájges dáhpen ij aktak oattjo hievnev gåddet jali hievneviermev biejsstet. Máhttá ham almatjahekkav dajna gádjot.

Översatt till lulesamiska av Valborg Mangs Märak och uppläst av Nik Märak.