Handlingsprogram för bevarande och främjande av de nationella minoritetsspråken

Kulturminister Jeanette Gustafsdotter.Foto: Kristian Pohl/Regeringskansliet

Regeringen fattat beslut den 28 april 2022 om ett handlingsprogram för bevarande och främjande av de nationella minoritetsspråken finska, jiddisch, meänkieli, romani chib och samiska. Programmet omfattar cirka 40 miljoner kronor per år under 2022–2024 och är en del av den historiska satsning på den nationella minoritetspolitiken om 90 miljoner per år som beslutades i budgeten för 2022.

De nationella minoritetsspråken har under lång tid genomgått en språkbytesprocess där allt fler personer övergått till att endast tala svenska. De senaste årens pandemirestriktioner har också lett till att arbetet med att främja minoritetsspråken försvårats ytterligare. Regeringens beslut innebär att arbetet med de nationella minoritetsspråken stärks.

– Det viktigaste för mig är att skapa förutsättningar för att språken ska kunna överföras till nästa generation – att underlätta för fler att kunna föra vidare sitt språk och sitt kulturarv till sina barn och barnbarn. Det ska vara en självklarhet att kunna göra det valet, säger kulturminister Jeanette Gustafsdotter.

Fokus är fem områden:

 1. Språkvård och språkutveckling. Minoritetsspråken behöver utvecklas och moderniseras för att bli användbara i ett modernt samhälle. Vi underlättar språköverföring mellan generationer genom att anslaget har ökats för revitaliseringsinsatser.
  Anslaget till samiskt språkcentrum har ökats och nya språkcentrum startas för finska, jiddisch, meänkieli och romani chib. Samiskt språkcentrums anslag har ökats. Språkvården stärks också för samtliga språk.
 2. Kunskapshöjande och synliggörande av minoritetsspråken. Kunskapen om de nationella minoriteternas rättigheter och språk brister ofta. Därför har Länsstyrelsen i Stockholms län och Sametinget tagit fram en utbildning om minoritetsspråken till kommunala och regionala tjänstepersoner.
 3. En sammanhängande utbildningskedja. Utbildning i minoritetsspråken ska finnas tillgängliga, från förskola till högskola. Lärosätena med ansvar för minoritetsspråken får medel för arbetet med revitalisering och bevarandet av minoritetsspråken och för att på sikt bidra till att stärka kompetensförsörjningen av minoritetsspråkskunnig personal inom offentlig sektor.
 4. Livslångt lärande och språken i yrkeslivet. Att lära sig ett minoritetsspråk som vuxen kan återknyta till en förlorad kultur. Folkbildningsrådet får medel för folkbildningsverksamhet på och om minoritetsspråk i hela landet och fler utbildningsvägar för språkbärare.
  Stöd om de nationella minoriteternas rättigheter tas också fram för personal i sjukvård, äldreomsorg och socialtjänst.
 5. Kultur bär språk och språk bär kultur. Levande språk är en förutsättning för levande kultur. Statens kulturråd ska genomföra läs- och litteraturfrämjande insatser inom minoritetsspråken med fokus på barn och unga.
  Stödet till Finlands Kulturinstitut i Sverige har ökats. Svenska Filminstitutet ska under 2022 stärka arbetet med språkstärkande filmpedagogiska insatser.