STOLT MEN OFTA OTRYGG

foto:Mostphotos Design: MinoritetsNytt

Unga romer är stolta över sin romska identitet. Samtidigt är det vanligt att uppleva trakasserier och diskriminering. Det visar en undersökning som Länsstyrelsen har gjort. Myndigheten föreslår nu åtgärder för att säkerställa unga romers trygghet i skolan och öka kunskapen inom området nationella minoriteter.

Undersökningen har genomförts inom ramen för Länsstyrelsen Stockholms regeringsuppdrag att öka kunskapen om barns och ungas utsatthet för antiziganism, det vill säga rasism mot romer. 85 unga romer i åldern 13–25 år har svarat på enkäten. Resultatet stöds av tidigare rapporter, studier och vittnesmål samt erfarenheter från unga romer som deltagit i en referensgrupp kopplad till Länsstyrelsens regeringsuppdrag.

De flesta av de svarande i Länsstyrelsens undersökning är stolta över sin romska identitet. Samtidigt lever en majoritet med erfarenheter av trakasserier och det är vanligt att känna oro för att bli dåligt behandlad. Många upplever dessutom att beskrivningar av romer sällan eller aldrig är positiva och känner sig inte bekväma med att prata med andra om att de är romer i till exempel skolan, på jobbet, fritidsaktiviteter eller i sociala medier. Det är också vanligt att inte känna sig trygg med att få hjälp från skolan eller jobbet vid upplevelser av trakasserier.

– Det är allvarligt att unga personer känner sig otrygga med att vara öppna med sin identitet och inte heller känner sig säkra på att få stöd från vuxenvärlden. Att dessutom tillhöra en nationell minoritet tillför ytterligare en dimension. Enligt minoritetslagen ska nationella minoriteters möjlighet till utveckling av en kulturell identitet skyddas och främjas särskilt, säger Cecilia Viltre, utvecklingsledare på Länsstyrelsen Stockholm.

– Det finns många vittnesmål om diskriminering och utsatthet bland romer dokumenterat, den kunskapen måste vi använda för att ge alla barn och unga tillgång till sina rättigheter. Nu behöver aktiva åtgärder sättas in för att genomföra en verklig förändring i att motverka antiziganism och skapa trygghet, säger Cecilia Viltre.

Ta del av rapporten här